Welcome to thatponglawyer   Click to listen highlighted text! Welcome to thatponglawyer

สั่งให้พนักงานไปทำงานบริษัทในเครือได้ไหม?

คำตอบเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานที่น่าสนใจสำหรับ HROD & IR,ER

🌟🌟🌟ต้อนรับ พรบ. คุ้มครองแรงงานฯใหม่🌟🌟🌟

ตอน:-สั่งให้พนักงานไปทำงานบริษัทในเครือได้หรือไม่

ปัญหานี้ต้อง พิจารณาครับว่า การที่องค์กรจะสั่งให้พนักงานของตนทำโน่นทำนี่นั้นม่ใช่สั่งได้โดยอิสระตามใจชอบทุกอย่าง หากแต่จะต้องเป็นการสั่งให้พนักงานของตนปฏิบัติตามหน้าที่ และที่สำคัญจะต้องสั่งให้ปฏิบัติงานให้แก่กิจการของนายจ้าง


ดังนั้นเมื่อปรากฎว่าการที่องค์กรสั่งให้พนักงานไปปฏิบัติงานให้แก่บริษัทฯในเครือจึงไม่ใช่เป็นการสั่งให้พนักงานไปปฏิบัติหน้าที่ในกิจการของนายจ้างตนและไม่ใช่เป็นการสั่งให้พนักงานปฏิบัติงานในหน้าที่ของพนักงาน เพราะบริษัทฯในเครือเป็นคนละนิติบุคคลกับองค์กรที่เป็นนายจ้าง จึงต้องถือว่าบริษัทในเครือไม่ใช่นายจ้างของพนักงาน


กรณีนี้พนักงานจึงสามารถปฏิเสธการไปทำงานที่บริษัทฯในเครือได้โดยไม่มีความผิดฐานขัดคำสั่งและละทิ้งหน้าที่แต่อย่างใด หากองค์กรนำเหตุนี้มาเลิกจ้างพนักงานก็เป็นการเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรมองค์กรต้องจ่าย สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าชดเชย และค่าเสียหายกรณีเลิกจ้างไม่เป็นธรรมให้แก่พนักงานเทียบเคียงคำพิพากษาฎีกาที่ 536-542/2538

🤔 ข้อพิจารณา
1.หากองค์กรและพนักงานได้ทำสัญญาจ้างแรงงานหรือทำข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างต่อกันไว้ว่าพนักงานตกลงหรือยินยอมไปทำงานที่บริษัทในเครือให้แก่องค์กร องค์กรก็สามารถสั่งให้พนักงานไปทำงานที่บริษัทในเครือได้ หากพนักงานฝ่าฝืนก็ถือเป็นการผิดสัญาจ้างและข้อตกลงอันเป็นการขัดคำสั่งและละทิ้งหน้าที่ องค์กรสามมารถนำเหตุนี้มาเป็นเหตุเลิกจ้างพนักงานได้โดยชอบด้วยกฎหมาย เทียบเคียงตามคำพิพากษาฎีกาที่ 5141-5146/2539


2.หากองค์กรขาดคำสั่งซื้อจากลูกค้าจนเป็นเหตุทำให้องค์กรมีผลประกอบการขาดทุน โดยองค์แสดงให้เห็นว่าได้ใช้มาตราการทุกอย่างแล้วที่จะไม่ทำการเลิกจ้างพนักงานโดยได้นำมาตราการสั่งให้พนักงานไปทำงานให้แก่บริษัทในเครือมาใช้ซึ่งถือเป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วยเหลือพนักงานแล้ว เมื่อสุดท้ายพนักงานไม่สนองรับเจตนาดีขององค์กร องค์ก็ยกเหตุนี้ขึ้นเป็นเหตุเลิกจ้างพนักงานได้โดยไม่ถือเป็นการเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรมไม่ต้องรับพนักงานกลับเข้าทำงาน หรือจ่ายค่าเสียหายเพิ่มเติมจากการที่องค์กรได้จ่ายค่าชดเชย และค่าสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าให้พนักงานไปแล้วเทียบเคียงคำพิพากษาฎีกาที่ 4038-4039/2545 

Click to listen highlighted text!