เราคือใคร

บริษัท สำนัก กฏหมาย ทัศน์พงษ์ สกุลคู จำกัด โดยอาจารย์ทัศน์พงษ์  สกุลคู ผู้ซึ่งเป็นทนายความ รับว่าความคดีแรงงาน ให้คำปรึกษา จัดร่างเอกสารทางด้านบริหารงานบุคคลตามกฎหมายแรงงาน เป็นที่ปรึกษาในการเจรจาต่อรอง การยื่นข้อเรียกร้องเพื่อขอเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 และเป็นอาจารย์ วิทยากรบรรยายความรู้ด้านกฎหมายแรงงานและการบริหารงานบุคคลให้แก่องค์กรทั้งภาครัฐ และเอกชน ตลอดจนเป็นอาจารย์พิเศษในสถาบันการศึกษาต่างๆ ตั้งแต่ปี 2530 จนถึงปัจจุบัน  บริษัท สำนักกฎหมายทัศน์พงษ์ สกุลคู จำกัด จัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับการติดต่อและให้บริการดังกล่าวแก่องค์กรต่างๆ และประชาชนผู้มีความสนใจความรู้ และการให้บริการต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นของบริษัท สำนักกฎหมายทัศน์พงษ์ สกุลคู จำกัด

ขอบข่ายการทำงาน

บริษัท สำนัก กฏหมาย ทัศน์พงษ์ สกุลคู จำกัด รับว่าความคดีแรงงานทั่วราชอาณาจักร ให้คำปรึกษาด้านกฏหมายแรงงานและการบริหารงานบุคคล เป็นที่ปรึกษาในการเจรจาต่อรองข้อเรียกร้อง เพื่อขอเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างตามพระราชบัญญัติแรงงาน
สัมพันธ์ พ.ศ.2518 จัดร่างและตรวจเอกสารสัญญาจ้าง รูปแบบต่างๆ หนังสือลงโทษ หนังสือเลิกจ้าง ข้อตกลง ระเบียบ
ข้อบังคับในการทำงาน ประกาศ ด้านกฎหมายแรงงานและการบริหารงานบุคคล และบรรยายความรู้ด้านกฎหมายแรงงานและการบริหารงานบุคคล

Welcome to thatponglawyer   Click to listen highlighted text! Welcome to thatponglawyer

บริการของเรา

Click to listen highlighted text!
Welcome to thatponglawyer   Click to listen highlighted text! Welcome to thatponglawyer

ให้คำปรึกษา

ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแรงงานและการบริหารงานบุคคล รวมถึงเป็นที่ปรึกษาในการเจรจาต่อรองข้อเรียกร้อง เพื่อขอเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้าง

จัดร่างเอกสาร

จัดร่างและตรวจเอกสารสัญญาจ้าง รูปแบบต่างๆ เช่น หนังสือลงโทษ หนังสือเลิกจ้าง ระเบียบข้อบังคับฯ

บรรยายความรู้

รับบรรยายความรู้ด้านกฎหมายแรงงานและการบริหารงานบุคคล

รับว่าความ

รับว่าความคดีแรงงานทั่วราชอาณาจักร

Click to listen highlighted text!

ติดต่อเรา

THATPONG SAKULKOO LAW OFFICE CO. LTD.

บริษัท สำนักกฏหมายทัศน์พงษ์ สกุลคู จำกัด

สำนักงานใหญ่

  •     99/263 ม.2 ถ.รามคำแหง 150 แขวนสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240
  •     081-836-8216
  •   s.thatpong@gmail.com

แบบฟอร์มติดต่อเรา