Thatpong sakulkoo
PROFESSIONAL LAWYER

ประวัติการศึกษา

 • 2555- 2557 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ มหาบัณฑิต สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และองค์การ
 • 2524-2527 ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ความเชี่ยวชาญ

 • ทนายความว่าความด้านกฎหมายแรงงานโดยเฉพาะ ทั่วราชอาณาจักร
 • ความรู้กฎหมายแรงงาน เกี่ยวกับทำงานล่วงเวลา และทำงานในวันหยุด
 • ความรู้กฎหมายแรงงาน เกี่ยวกับการลงโทษ และการเลิกจ้าง
 • ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน เกี่ยวกับการโอนย้ายหน้าที่และการเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้าง
 • ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน เกี่ยวกับการเจรจาข้อเรียกร้องระหว่างผู้แทนองค์กรและผู้แทนสหภาพแรงงาน

การจัดหลักสูตรฝึกอบรม

 • ความรู้กฎหมาย เกี่ยวกับการลาหยุดงาน และวันหยุด
 • ความรู้กฎหมายแรงงาน เกี่ยวกับทำงานล่วงเวลา และทำงานในวันหยุด
 • ความรู้กฎหมายแรงงาน เกี่ยวกับการลงโทษ และการเลิกจ้าง
 • ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน เกี่ยวกับการโอนย้ายหน้าที่และการเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้าง
 • ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน เกี่ยวกับการเจรจาข้อเรียกร้องระหว่างผู้แทนองค์กรและผู้แทนสหภาพแรงงาน

รางวัลที่ได้รับ

รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นจาก NIDA ปี 2560

May 29, 2017

รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นจาก NIDA ปี 2560

รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นจาก NIDA ปี 2560

Read more

รางวัลของที่ระลึกในฐานะผู้นำสัมนาและวิทยากร งาน HR DAY ปี 2019 โดย สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย(PMAT)

June 28, 2019

รางวัลของที่ระลึกในฐานะผู้นำสัมนาและวิทยากร งาน HR DAY ปี 2019 โดย สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย(PMAT)

รางวัลของที่ระลึกในฐานะผู้นำสัมนาและวิทยากร งาน HR DAY ปี 2019 โดย สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย(PMAT)

Read more

รางวัลของที่ระลึกในฐานะผู้นำสัมนาและวิทยากร งาน HR DAY ปี 2018 โดย สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย(PMAT)

November 20, 2019

รางวัลของที่ระลึกในฐานะผู้นำสัมนาและวิทยากร งาน HR DAY ปี 2018 โดย สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย(PMAT)

รางวัลของที่ระลึกในฐานะผู้นำสัมนาและวิทยากร งาน HR DAY ปี 2018 โดย สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย(PMAT)

Read more

รางวัลนราธิปพงศ์ประพันธ์จากสถาบันพัฒนาบริหารศาสตร์

May 29, 2020

รางวัลนราธิปพงศ์ประพันธ์จากสถาบันพัฒนาบริหารศาสตร์

เป็นตัวแทนสมาคมนักศึกษาเก่าคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สถาบันบัณทิตพัฒนาบริหารศาสตร์ เข้ารับรางวัลนราธิปพงศ์ประพันธ์จากสถาบันปี 2562

Read more

ตำแหน่งปัจจุบัน

 • 2530-2537 เจ้าหน้าที่กฎหมาย-ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมายสภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย
 • 2537-2540 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย บริษัท ศูนย์กฎหมายธุรกิจ จำกัด
 • 2540 – ปัจจุบัน บริษัท สำนักกฎหมายทัศน์พงษ์ สกุลคู จำกัด
  ประธานกรรมการบริษัท และทนายความ
  • ว่าความคดีแรงงานทั่วราชอาณาจักร
  • ที่ปรึกษากฎหมายแรงงานและที่ปรึกษาแรงงานสัมพันธ์ ในการเจรจาต่อรองข้อเรียกร้อง
   ตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518
  • ปรึกษากฎหมายเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองแรงงานและการบริหารงานบุคคล
  • บรรยายความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแรงงานและแรงงานสัมพันธ์ตรวจร่างจัดทำเอกสารกฎหมาย
   แรงงาน สำหรับงานด้านบริหารงานบุคคล
  • อาจารย์พิเศษวิชา Employment Relations (01132323) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   วิทยาเขตศรีราชา
  • อาจารย์พิเศษวิชา Employment Relations คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒน
   บริหารศาสตร์ (NIDA)
  • อาจารย์พิเศษวิชา Employment Relationsคณะสถิติประยุกต์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
   ศาสตร์ (NIDA)
  • อาจารย์พิเศษวิชา Employment Relations ภาควิชาจิตวิทยา บรรณรักษ์ศาสตร์ ภูมิศาสตร์
   คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • นายกสมาคมนักศึกษาเก่าคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
   (NIDA2558- 2559)
  • กรรมการและเลขานุการ สถาบันรับรองคุณวุฒิวิชาชีพทรัพยากรบุคคลประเทศไทย
   (Thailand HRCI) PMAT
  • ผู้เชี่ยวชาญบริหารงานบุคคล สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
  • ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและ
   ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ด้านสาธารณสุข