Welcome to thatponglawyer   Click to listen highlighted text! Welcome to thatponglawyer

จ้างพนักงานอายุเกิน60ปีแล้วขอเกษียณรับค่าชดเชย

ช่วยกันคิดช่วยกันตอบสำหรับHROD&ER
ตอน:-จ้างพนักงานอายุเกิน60ปีแล้วขอเกษียณรับค่าชดเชย
โดย ทัศน์พงษ์ สกุลคู


มีหลายบริษัทฯไปรับพนักงานพนักงานที่มีอายุ เกิน 60 แล้วเข้ามาทำงานเป็นพนักงานประจำ ต่อมาพนักงานทำงานได้แค่ปีเดียว อยากออกจากงาน เลยมาแจ้ง บริษัทฯขอเกษียณอายุ โดยอ้างว่ากฎหมายคุ้มครองแรงงานฯมาตรา 118/1ให้สิทธิ์ลูกจ้างที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปขอเกษียณอายุกับนายจ้างได้ และให้นายจ้างจ่ายค่าชดเชยให้..ปัญหาคือนายจ้างอยู่ในข่ายต้องจ่ายค่าชดเชยหรือไม่?


❤️❤️❤️ เกษียณอายุ ความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน คือ “ครบกําหนดอายุรับราชการ สิ้นกําหนดเวลารับราชการหรือการทํางาน” พูดสั้น ๆ ว่า เกษียณ ก็มี และหากได้สังเกตในระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ของบษัทฯต่าง ในหัวข้อ เรื่อง คุณสมบัติพนักงาน ก็ มักจะกำหนดไว้ว่า “พนักงานต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และ ไม่เกิน 60 ปี” ดังนั้นเรื่องนี้เห็นว่าในการรับพนักงานคนดังกล่าวในขณะนั้น


1.การกำหนดอายุเกษียณของพนักงานคือกำหนดคุณสมบัติอายุของพนักงาน
2.ระเบียบ บริษัทฯกำหนดอายุเกษียนไว้แล้วใช่หรือไม่(คงไม่เกิน๖๐ปี)
3.การเกษียณอายุจึงมีได้ครั้งเดียว(ชัดเจนมากเช่นจ้างพนักงานเกษียณอายุไปแล้วจ่ายค่าชดเชยไปแล้วมาทำงานเป็นพนักงานสัญญาจ้างมีกำหนด ระหว่างสัญญาพนักงานก็ไม่น่าขอเกษียณซำ้ได้
4.เมื่อพนักงานเข้าทำสัญญาจึงทราบแต่แรกแล้วว่าเป็นการจ้างโดยไม่มีเงื่อนไขคุณสมบัติเรื่องเกษียณอายุ
5.จากเหตุผลตาม 1-4พนักงานจึงไม่มีสิทธิ์ได้รับค่าชดเชยเพราะไม่ได้รับความคุ้มครอง ตามมาตรา 118/1
6.แต่หาก บริษัทฯใด ไม่กำหนดอายุเกษียณไว้เลยอันนี้อาจมีความสุ่มเสี่ยงเข้าข่าย ม. 118/1


🙏🙏🙏 HR,ER และเพื่อนๆท่านใดเห็นเป็นประการใดมั่งครับ ??

Click to listen highlighted text!